#easter #wielkanoc

Wielkanoc z cukrzycą - Easter with diabetes

17:41:00Weronika BlueSugarCube


Cukrzyca jest dla nas jeszcze większym wyzwaniem podczas takich okazji jak Święta Wielkanocne, gdy na kilka dni zmienia się nasz tryb życia - inaczej jemy, wstajemy i kładziemy się spać o innych porach, spędzamy więcej czasu przy stole niż zazwyczaj...Oto kilka wskazówek jak ogarnąć cukrzycę w Wielkanoc ;)

1. Zaplanuj swój posiłek
- Nałóż na talerz tyle ile zamierzasz zjeść i przelicz posiłek.
- Odczekaj (ok. 15 min.) po podaniu insuliny zanim zaczniesz jeść.
- Nie dokładaj sobie w międzyczasie jedzenia.

Dodatkowa rada - Lepiej zjeść deser tuż po głównym posiłku, ponieważ wtedy indeks glikemiczny wszystkich potraw się sumuje, co w konsekwencji obniża indeks deseru. Poza tym sam deser mógłby spowodować zbyt szybki wzrost poziomu cukru we krwi, a w towarzystwie obiadu to działanie zostanie złagodzone. Jeżeli jednak np. ciasto jest planowane na później to warto zrobić sobie przynajmniej godzinną przerwę między obiadem a deserem.

2. Działaj mądrze z insuliną
- Nie podawaj insuliny częściej niż co godzinę (absolutne minimum), 
ponieważ dawki mogą się niebezpiecznie ponakładać i doprowadzić do ciężkiej hipoglikemii.
- Częściej badaj poziom cukru we krwi, .
- Jeżeli masz pompę insulinową koniecznie korzystaj z jej przydatnych funkcji 
(bolus przedłużony, bolus złożony, baza tymczasowa, schematy).

Dodatkowa rada - Wszelkie zmiany w dawkowaniu insuliny warto przedyskutować ze swoim diabetologiem.

3. Ułatw sobie liczenie
- Zobacz przydatne strony i aplikacje dla diabetyków
- Jeżeli twoja rodzina organizuje Wielkanoc to możesz bez problemu poznać dokładny skład dań i przeliczyć WW i WBT.
- W przypadku gdy Święta obchodzicie w domu cioci czy babci czy innych członków rodziny, wystarczy że poprosicie o skład potraw i tak samo przeliczycie.
- Jeżeli tradycyjne świąteczne potrawy są dla Ciebie zbyt dużym wyzwaniem to spróbuj przygotować je w lżejszym wydaniu (do ciast możesz użyć stewii lub ksylitolu) Zobacz mój przepis na alternatywną wersję świątecznej sałatki :) 

Dodatkowa rada - Świąteczne potrawy zazwyczaj powtarzają się co roku, 
dlatego warto zapisać nasze obliczenia i mieć z głowy dodatkową pracę w przyszłym ;)

4. Poruszaj się trochę na powietrzu ;)
- Długie siedzenie przy stole nikomu nie wyjdzie na dobre, więc koniecznie zabierz rodzinę na wiosenny spacer, aktywność fizyczna pomoże insulinie lepiej zadziałać :)
- Pamiętaj o wzięciu glukozy/cukru/soczku na wszelki wypadek.

5. Weź pakiet awaryjny
- Jeżeli spędzasz Wielkanoc u rodziny (zwłaszcza mieszkającej daleko) przygotuj sobie awaryjny zestaw do zmiany wkłucia oraz pen (dla pompiarzy), dodatkową insulinę i paski do glukometru, glukagon i glukozę.

Dodatkowa rada dla pompiarzy - Warto nie robić wkłucia na ostatnią chwilę by uniknąć ewentualnych problemów. 
Najlepiej zrobić wkłucie na spokojnie, dzień wcześniej, by upewnić się, że działa jak należy :)

6. W razie trudnej do opanowania hiperglikemii
- Podaj korektę penem jeżeli podejrzewasz wadliwy zestaw infuzyjny, dopiero potem wymień zestaw na nowy.
- Pij dużo wody z cytryną.
- Jeżeli wysoki cukier utrzymuje się kilka godzin sprawdź ciała ketonowe w moczu (lub krwi jeżeli macie do tego przeznaczony glukometr i specjalne paski).

7. Extra wsparcie

- Skorzystaj z FGM (FreeStyle Libre) lub CGM (Enlite Medtronic, Dexcom). Nawet jeżeli nie masz możliwości stale ich używać, to warto zainwestować w taki osprzęt na wyjątkowe sytuacje gdy na jakiś czas zmienia się nasz tryb życia.

O czym jeszcze warto pamiętać? Oczywiście o tym by czerpać radość z czasu spędzonego z rodziną i nie wariować na punkcie idealnych wyników przez cały czas - każdemu może zdarzyć się wpadka, ale to przecież nie definiuje całej naszej cukrzycy! Pamiętajcie, że Święta są tylko dwa razy w roku ;)

Życzę Wam Wesołej Wielkanocy! :) 

English version

Diabetes is even bigger challenge for us during Holidays like Easter, when our lifestyle changes for w few days - we eat differently, get up and go to sleep at other hours, spend more time at the table then usual...Here are some tips on how to manage diabetes during Easter ;) 

1. Plan your meal
- Put on your plate as much as you intend to eat and count meal.
- Wait (around 15 min.) after giving yourself insulin before you start to eat.
- Do not add more food meanwhile.

Extra advice - it's better to eat dessert just after main meal, because then glycemic index of all eaten dishes is summed up, which consequently lowers index of the dessert. Besides the dessert itself could cause a rapid increase of blood sugar level, and in the company of dinner this activity will be alleviated. However if, for example the dessert is planned for later, it's worth taking at least one hour between dinner and dessert.

2. Act wisely with insulin
- Keep at least one hour intervals between insulin doses (absolute minimum) 
because they can dangerously overlay lead to severe hypoglycemia.
- Test your blood sugar more often.
- If you have an insulin pump, be sure to use its useful features 
(square-wave bolus, dual-wave bolus, temp basal, basal patterns)

Extra advice - Any change in insulin dosage should be discussed with your doctor or nurse.

3. Make it easier to count
- Check out useful sites and apps for people with diabetes
- If your family is organizing Easter then you can easily get to know exact meals composition and calculate carbs, protein, fat.
- If you are celebrating Holidays at auntie's or grandma's or other family members house, 
just ask for the ingredients and just calculate.
- If traditional Easter foods are too challenging for you, try to prepare them in a lighter version (for cakes you can use stevia or xylitol). 

Extra advice - Holiday's meals are usually repeated every year, so it's worth to save our calculations and don't have to do it again and again ;)

4. Go outside and move a little ;)
- Long time sitting at the table doesn't work out well for anybody, so take your family for a spring walk, physical activity will help insulin acting better :)
- Remember to take glucose/sugar/juice just in case.

5. Take emergency diabetes kit

- If you are spending Easter somewhere else than your home (especially with family living far away), take infusion set emergency kit and pen (for pumpers), extra insulin and test strips, glucagon and glucose.

Extra advice for pumpers - Don't change your infusion set at the last moment to avoid any problems. It's best to change set calmly, the day before, to make sure it works as it should :)

6. In case of hard to control hyperglycemia
- Give yourself correction insulin dose with pen if you suspect that infusion set is defective and after that change the set for new one.
- Drink a lot of water with lemon.
- If high blood sugar persists for several hours check the ketone bodies in the urine (or in blood if you have dedicated glucose meter and special test strips for it).

7. Extra support
- Use FGM (FreeStyle Libre) or CGM (Enlite Medtronic, Dexcom). Even if you don't have a chance to use it constantly, it's worth to invest in such equipment for exceptional situations when we change our lifestyle for some time.

What else to keep in mind? Of course to enjoy the time spent with your family and not be crazy about the perfect blood sugars all the time - anyone can fail sometimes, but it doesn't define all of our diabetes! Remember that we celebrate only twice a year (Easter and Christmas) ;)

I wish You all Happy Easter! :)

Weronika BlueSugarCube

You Might Also Like

0 komentarze | comments

Napisz do mnie | Write me