#cukrzyca #diabetes

Oceniając cukrzycę - Assessing diabetes

12:11:00Weronika BlueSugarCube


Cukrzyca zdecydowanie jest chorobą związaną z ciągłym ocenianiem - nie tylko oceniają nas lekarze, rodzina czy znajomi, ale my sami również siebie oceniamy pod kątem cukrzycy i to znacznie surowiej niż inni. Z całych sił dążymy do wyznaczonych celów, mocno przeżywamy porażki i marzymy o sukcesie. A stawka jest bardzo wysoka - przecież tu chodzi o nasze zdrowie i życie.

Codzienność przepełniona samokontrolą i strachem przed powikłaniami bardzo wpływa na nasz stan psychiczny. Każdy błąd nas przytłacza, a na pewno nie jest nam łatwiej kiedy dodatkowo ktoś nas ocenia czy gdy my sami poddajemy się regularnie ostrej samokrytyce. W naszym kręgu cywilizacyjnym porażka jest widziana jako coś negatywnego. Nie powinniśmy się obwiniać czy karać za przekroczenie granicy samokontroli, mądrym podejściem jest wyciąganie wniosków i dalsze działanie.

Jak każdy człowiek, nie lubię gdy ktoś mnie ocenia, zwłaszcza jeżeli nie zna mnie i mojej historii. Ocenianie osoby chorej na cukrzycę przez pryzmat jednego wyniku czy zasłyszanych stereotypów w ogóle nie powinno mieć miejsca. Jeżeli ktoś nie zna dobrze osoby i jej rzeczywistości, w której żyje, nie ma prawa wypowiadać się na ten temat. Warto dwa razy się zastanowić zanim skomentuje się kwestie związane z czyjąś chorobą. 

Niestety ponad połowa osób z cukrzycą typu 1 doświadczyła lub doświadcza piętnowania z powodu cukrzycy. Do tego zaliczają się negatywne przedstawianie osób z cukrzycą w mediach, krytykowanie przez bliskich i personel medyczny czy osobiste ataki w mediach społecznościowych lub na żywo twarzą w twarz.

Trochę inaczej sytuacja wygląda z osobami z naszego najbliższego otoczenia - dobrze jest wytłumaczyć im czym jest dla nas codzienność z cukrzycą. Nie chodzi o to by użalać się nad sobą i ciągle im opowiadać o naszych problemach, ale by wyraźnie zasygnalizować jak chcemy być traktowani. Nie tylko bliscy powinny zwrócić uwagę na dobór słów, ale my sami również musimy się zastanowić jakich określeń używamy (nasze podejście nie tylko wpływa na nas samych, ale również na zachowanie innych wobec nas). Gdy wyniki są określane jako "dobre" i "złe" zaczynamy odbierać je jako coś więcej niż potrzebną nam do funkcjonowania informację. Umieszczamy w nich ładunek emocjonalny, co może prowadzić do zwiększenia stresu i w konsekwencji gorszych efektów terapii. Zdecydowanie lepiej nazywać je tak jak są opisane medycznie (hipoglikemia i hiperglikemia), czyli niskie i wysokie. Również gdy myślimy o sobie jako o osobie bardzo chorej, nie wpływa to pozytywnie na nasz stan psychiczny. Wszystko może wydawać nam się dużo trudniejsze niż jest w rzeczywistości. Oczywiście cukrzyca nie jest przeziębieniem i należy się z nią liczyć, ale nasze podejść może wiele w tej sprawie zmienić. Jeżeli spojrzymy na tą chorobę jak element naszej codzienności, to będzie nam dużo łatwiej i pozwoli to nam skupić się na ważnych dla nas sprawach zamiast na negatywnych emocjach.

Nie oceniajmy i nie obwiniajmy - cukrzyca nie jest łatwa dla nikogo, niezależnie od wieku, płci, stażu z chorobą, momentu diagnozy i warunków finansowych. Każdego może spotkać cukrzyca, dlatego to ważne byśmy byli otwarci na siebie nawzajem.

Jeżeli nie wiecie jak osiągnąć wyznaczone przez Was cele zajrzyjcie do tego wpisu.

Weronika BlueSugarCube

ENGLISH VERSION


Diabetes is a disease associated with continuous evaluation - not only our doctors, family and friends evaluate us, but we ourselves also evaluate us in terms of diabetes and much more severely than others. With all our strength we striving to set goals, heavily experience defeat and dream of success. And the stakes are very high - after all, it's about our health and life.
Everyday life filled with self-control and fear of complications badly affects our mental state. Any mistake overwhelms us, and it's certainly not easier for us when someone additionally assesses us or when we ourselves regularly make sharp self-criticism. In our civilization failure is seen as something negative. We should not be blamed or punished for exceeding the limit of self-control, the wise approach is to draw conclusions and act further.
Like everyone, I do not like when someone evaluates me, especially if you do not know me and my story. Judging people with diabetes through the prism of one result on glucose meter or heard stereotypes should never happened. If someone does not know the person well and the reality in which this person lives, he/she has no right to speak on the subject. It's worth to think twice before commenting on the issues related to someone's illness. Unfortunately, more than half of people with type 1 diabetes have experienced or are experiencing stigma due to diabetes. It includes presenting people with diabetes in negative way in the media, criticizing by the loved ones and the medical staff or personal attacks on social media or live face to face.

The situation is a little different with people of our close environment - it's good to explain to them what is our daily life with diabetes. The point is not to feel sorry for ourselves and constantly telling them about our problems, but to clearly indicate how we want to be treated. Not only them should pay close attention to the choice of words, but we ourselves also need to consider what kind of terms we use (our approach not only affect ourselves, but also the behavior of others towards us). When the blood sugar results are referred as "good" and "bad" we start to receive them as something more than the information we need for the live. We put emotions into it, which can lead to increased stress and consequently poorer outcome of treatment. It's definitely better to call them as they are medically described (hypoglycemia and hyperglycemia) so low and high. Also, when we think of ourselves as a very sick person, it doesn't affect in positive way on our mental state. Everything may seem to us a lot more difficult than it actually is. Of course, diabetes is not a cold and must be reckoned with, but our approach can change a lot in this case. If we look at this disease as part of our everyday life, it will be a lot easier and it will allow us to focus on our key issues rather than negative emotions.
Do not judge and do not blame - diabetes is not easy for anyone, regardless of age, gender, time length of disease, the time of diagnosis and financial conditions. Each person can get diabetes, so it is important to be open to each other. If you don't know how to achieve your goals check out this entry.

Weronika BlueSugarCube

You Might Also Like

0 komentarze | comments

Napisz do mnie | Write me