Zależy mi na promowaniu istotnych informacji i edukowaniu w temacie cukrzycy, dlatego chętnie poprowadzę warsztaty, wykład czy spotkanie o cukrzycy; napiszę artykuł, felieton czy wezmę udział w kampanii lub akcji społecznej.

Raising diabetes awareness and educating about diabetes is very important to me. I can run workshops, do a lecture or organize a meeting about diabetes. Also, I can write an article or participate in social campaign or action.


Prowadząca warsztaty, wykład lub akcję | Leading workshops, lecture or action • International Diabetes Federation Europe Diabetes Awareness Exhibition at European Committee of the Regions in Brussels and European Commission in Brussels.

 • International Diabetes Federation Europe Youth Leadership Camp 2017 Romania.

 • 70 Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie - uczestnik panelu NCD Child. 70 World Health Assembly in Geneva - NCD Child event speaker.

 • Spotkania dla osób z cukrzycą w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków. Meetings for people with diabetes in Polish Diabetes Association.

 • Webinary i transmisje na żywo o tematyce cukrzycowej. Diabetes related webinars and live transmitions.

 • Prelekcja o cukrzycy w XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2017. Lecture about diabetes in Jan Śniadecki High School in Warsaw on World Health Day 2017.

 • Wykład w ramach akcji Młodzi Wykładają "Słodka Epidemia XXI wieku, czyli wszystko co chcieliście wiedzieć o cukrzycy". Lecture as a part of action Lectures Run by Young "Sweet Epidemy of XXI century, or everything we wanted to know about diabetes".

 • Wykład w ramach akcji Młodzi Wykładają "Siła woli, czyli o mechanizmach samokontroli i nawykach". Lecture as a part of action Lectures Run by Young "Willpower, or about the mechanisms of self-control and habits". 

 • Prelekcja o cukrzycy podczas seminarium "Rozproszyć mrok" w Stowarzyszeniu Retina AMD Polska. Lecture about diabetes during the seminar "Dissipate the darknessin the Association Retina AMD Polska.


Uczestnik kursu, szkolenia lub warsztatów | Participant of a course, training or workshops


 • International Diabetes Federation Europe Staff Exchange Programme 2017

 • International Diabetes Federation Europe Youth Leadership Camp 2016 Cyprus.

 • Międzynarodowe warsztaty dla blogerów cukrzycowych Diabetes Exchange DX2 Bloggers 2016 Lisbon organizowane przez Abbott Diabetes Care. International workshops for diabetes bloggers Diabetes Exchange DX2 Bloggers 2016 Lisbon organized by Abbott Diabetes Care.


 • Szkolenie Antydyskryminacyjne organizowane przez Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę. Anti-discrimination training organized by Federation of the Help Organisation for Children and Adolescent Patients with Diabetes.


 • Kurs Edukatora Diabetologicznego organizowany przez Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę. Course for Diabetes Educator organized by Federation of the Help Organisation for Children and Adolescent Patients with Diabetes.


Uczestnik kampanii lub wydarzenia | Participant of campaign or an event

 • Kampania "Ogranij cukier" organizowana przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki. Campaign "Get your sugars together" organized by Foundation for Research and Science Development.

 • EPHA's (European Public Health Alliance) 2017 Annual Conference

 • The Patient Journey: Improving quality of life of people living with chronic diseases conference.

 • Warszawska Kampania "Zobacz Cukrzycę" z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2016 organizowana przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Warsaw Campaign "See Diabetes" to celebrate World Diabetes Day 2016 organized by Foundation for Children with Diabetes and Polish Diabetes Association.

 • Kampania Jak żyć z Cukrzycą z okazji obchodów World Diabetes Day czyli Światowego Dnia Cukrzycy (2014 i 2015). How to live with Diabetes campaign to celebrate World Diabetes Day (2014 and 2015). 


 • Akcja społeczna Menu dla diabetyka organizowana przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą. Social action Menu for diabetic organized by Coalition to Fight Diabetes. 

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Żywa Biblioteka w Kolegium Artes Liberales UW. International Educational Project Human Library in Artes Liberales College of Warsaw University.

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Żywa Biblioteka w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla. International Educational Project Human Library in Zygmunt Jan Rumel Public Library.


 • Kongres Edukacja Równych Szans (II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej) organizowany przez PCG Edukacja. Congress Education of Equal Opportunities (II Congress of Psychological and Peagogical Help) organized by PCG Education.

 • I Konferencja Szkoleniowa "Z cukrzycą na Ty, nie daj się!". Ist Training Conference "Do not give up! Call diabetes by it's name!".

Napisz do mnie | Write me